Ekokymppin logo

Ajankohtaista

02.02.2018
Ekokympin jätehuoltomääräykset uudistetaan Lue lisää
23.01.2018
Kalenterin 2019 valokuvakilpailu: Luonnosta voimaa Lue lisää

Lomakkeet

Ekokympin hakemuksia ja lomakkeita on saatavilla verkkosivuiltamme ja Ekokympin toimistosta.
Hakemukset ja lomakkeet ovat vain näytöllä täytettäviä ja vaativat tulostuksen ja allekirjoituksen. Huomaa, että useimmat lomakkeet ovat kaksisivuisia. Puuttellisesti täytettyjen lomakkeiden käsittely voi viivästyä.

Ilmoitus sako- ja umpisäiliölietteen ja/tai pienpuhdistamon ylijäämälietteen omatoimisesta käsittelystä  

Ilmoitus asumislietteen tyhjennyksien keskeytyksestä Jätevesiasetus määrää jäteveden saostussäiliöt ja pienpuhdistamot tyhjennettäviksi vähintään kerran vuodessa. Tyhjennyksiin voi hakea keskeytystä, jos kiinteistö on esimerkiksi tyhjillään. Keskeytys voi pisimmillään olla 3 vuotta. Keskeytys hyväksytään vain, jos säiliöt on tyhjennetty enen keskeytystä.

Rakennus- ja asiakastietojen muutosilmoitus Lomakkeella ilmoitetaan rakennus- ja  henkilötietojen muutoksista jätehuollon valvonta- ja laskutusrekisteriin.

Tyhjennysvälin pidennyshakemus  Jäteastian tyhjennysvälit on määritelty jätehuoltomääräyksissä. Mikäli kiinteistön haltija haluaa pidentää tyhjennysväliä näistä poikkeavaksi, on siitä haettava erillinen viranhaltijapäätös.

Jätestian yhteiskäyttöilmoitus Vierekkäiset tai välittömässä läheisyydessä olevat kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisellä sopimuksella käyttää samaa keräysvälinettä, ns. kimppa-astiaa. Yhteiskäytöstä on tehtävä ilmoitus Ekokympille ja jätehuoltoyritykselle.

Jäteastian yhteiskäyttöhakemus Useamman kiinteistön yhteisesti järjestämään jätehuoltoon voidaan hakea erillistä viranhaltijapäätöstä, mikäli kiinteistöt eivät sijaitse vierekkäin tai välittömässä läheisyydessä, ja kiinteistöjen välisellä matkalla ei ole kohtuullisesti saavutettavissa olevia aluekeräyspisteitä.

Biojätteen käsittelyilmoitus Kiinteistölle syntyvän biojätteen lajittelusta ja käsittelystä on tehtävä kirjallinen ilmoitus Ekokympille. Puutarhajätteen lajittelusta ja käsittelystä ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Kohtuullistamishakemus  Kuntayhtymällä on oikeus kustannusten kattamiseksi kantaa järjestämästään jätehuollosta jätemaksua (Jätelaki 78 §). Kuntayhtymä hyväksyy jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan. Jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen. (Jätelaki 81 §).

Maksunpalautushakemus Täytä huolellisesti maksun saajan yhteystiedot, laskun numero, asiakasnumero ja pankkitilin numero maksun palauttamista varten.

Jätteenkuljetusyritysten, rakennusliikkeiden, kuntien, teollisuusyritysten yms. käyttöön:
Jätteen siirtoasiakirja Jätelain ja asetuksen mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle (on lain mukaisin perustein oikeus ottaa vastaan jätettä). 

Lähetyslista / Risu-Mattila  Kaupan, teollisuuden, liikekiinteistöjen ja yleisten alueiden risu- ja haravointijätekuormat ovat maksullisia (käyntimaksu 21,90 €). Jätteen tuojan on tällöin täytettävä lähetyslista ja jätettävä se Risu-Mattilan vastaanottotilan postilaatikkoon. Kevytperäkärryä (ilman jarruja oleva kärry) suuremmista kuormista on myös kotitalouksien täytettävä lähetyslista, vaikka maksua ei peritäkään. Kuormien tuomista seurataan kameravalvonnalla. Lisätietoa>

Rakennuksen purkamisen ja polttamisen ohjeet ja lomakkeet:  Rakennuksen purkamisen ohje  Rakennuksen polttamisen ohje   
Rakennuksen purkaminen_lupa_Kajaaninkaupunki  Rakennuksen purkaminen_lupa_muutkunnat
Selvitys purkutyön jätehuollosta

 
Paluu etusivulle